Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Organizacja nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Piątnica (uwaga nowe terminy)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) Gmina Piątnica od 1 lipca 2013 roku obejmuje nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Oznacza to, że Gmina ponosi koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem tych odpadów, jak również prowadzi nadzór nad funkcjonowaniem systemu.

WAŻNE TERMINY!

• Właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Piątnica zobowiązany jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
________________________________________

• Od 01 lipca 2015 roku mieszkańcy gminy bezpośrednio (lub poprzez zarządców nieruchomości) wnoszą bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego lub wpłacają u wyznaczonych inkasentów.

1) za miesiąc styczeń, luty i marzec – do 15 marca każdego roku
2) za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec – do 15 maja każdego roku
3) za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września każdego roku
4) za miesiąc październik, listopad i grudzień – do 15 listopada każdego roku.

Uchwała Nr 119/XXII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podl.2016.4581)

Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. POdl.2015.4612)

Uchwała nr 27/VI/2015 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl.2015.1585)

Uchwała nr 146/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. Podl.2013.3305) 
Uchwała nr 117/XXVI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl.2013.1816) 

Uchwała nr 128/XXVII/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl.2013.2268) 

• Odpady zmieszane (niesegregowane) wraz z biodegradowalnymi należy gromadzić w pojemnikach 120 l bądź 240 l. Natomiast odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub w workach z folii LDPE od 60 do 120 l.

Kolory pojemników lub worków na odpady zbierane selektywnie:
a) niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal,
c) zielony - na szkło opakowaniowe (butelki, słoiki),
d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

• Odpady komunalne odbierane będą przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę według ustalonego przez niego harmonogramu. 

• Właściciele nieruchomości muszą wyposażyć je w odpowiednie urządzenia (pojemniki, kontenery, worki) do zbierania odpadów o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

Informację udostępniła:  Małgorzata Krajewska

Załączniki:
PlikRozmiarPobieranie
Pobierz plik (formularzDO-1zh ostateczny z hasłem.pdf)DO-1 DEKLARACJA525 kB169
Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020