Logo Gmina Piątnica z lotu ptaka

Informacje o Gminie PiątnicaGmina Piątnica, województwo podlaskie, wchodzi w skład powiatu łomżyńskiego. Obejmuje obszar blisko 219 km2 i składa się z 44 wsi. Liczy 10.586 mieszkańców. Jest to gmina wiejska o charakterze rolniczym, z cechami gminy podmiejskiej, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Łomżą. Na terenie gminy działa około 300 podmiotów gospodarczych, z których największym jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, zajmująca jedno z czołowych miejsc wśród najlepszych zakładów przemysłu mleczarskiego w kraju.
Gmina została w całości stelefonizowana i w 90% wyposażona w sieć wodociągową.
Teren gminy przecinają dwie drogi krajowe Warszawa-Augustów i Łomża-Jeżewo (do Białegostoku) oraz dość dobrze rozwinięta sieć dróg asfaltowych.

Gmina Piątnica, ze względu na malownicze położenie znacznej części jej obszaru wzdłuż doliny Narwi oraz urozmaicone ukształtowanie terenu jest bardzo atrakcyjna turystycznie, szczególnie dla miłośników pieszych wycieczek. W jej granicach znajduje się rezerwat Kalinowo obejmujący kompleks leśny o powierzchni 69,76 ha, położony między wsiami Kalinowo i Drozdowo. Rezerwat ten cechuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu - zbocze doliny Narwi wznosi się około 50 m nad poziomem rzeki i jest porozcinane wąwozami o nieregularnych i stromych stokach. Największą powierzchnię rezerwatu stanowi zespół grądu złożony głównie z lip i dębu, który szczególnie pięknie wygląda jesienią. Na terenie rezerwatu występuje sześć gatunków roślin prawnie chronionych. Jest on również siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków i drobnej zwierzyny.
Na uwagę zasługuje również krajobraz rezerwatu doliny rzeki Łojewek, szczególnie w okolicach wsi Wyłudzin, Olszyny i Taraskowo, gdzie w strefie wysięku wód występują torfowiska źródliskowe z bogatą roślinnością szuwarową i bagienną oraz bujnie wykształconą warstwą mchów.

Duża część gminy Piątnica wchodzi w skład utworzonego w 1994 r. Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Park ten obejmuje dolinę Narwi poczynając od wsi Piątnica aż po wieś Kosaki. Dolina Narwi obramowana jest stromymi stokami wzniesień morenowych. Rzeka Narew tworzy tu liczne zakola i rozlewiska. W okolicy wsi Niewodowo, od głównego koryta rzeki oddziela się odnoga zwana Narwicą, tworząca malownicze meandry. Nad Narwicą zamieszkują licznie bobry i wydry. W granicach Parku występuje 6 gatunków nietoperzy, które zamieszkują podziemia fortów w Piątnicy, piwnice dawnego browaru w Drozdowie oraz piwnice na posesjach rolników. W lasach w pobliżu Krzewa można spotkać łosie. W granicach Parku stwierdzono obecność 178 gatunków ptaków, w tym 125 gatunków lęgowych. Wśród nich jest wiele gatunków ptaków zanikających w kraju. Licznie występują tu bataliony, czajki, gęsi i tak rzadkie gatunki, jak bąk, bączek, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, puchacz, sowa błotna oraz charakterystyczny dla krajobrazu polskiej wsi bocian. Dolinę Narwi porasta bogata roślinność - 22 gatunki podlegające ochronie prawnej i 15 gatunków roślin podlegających ścisłej ochronie. Przeważająca część gminy znajduje się w strefie Obszaru Krajobrazu Chronionego Pradoliny Narwi, ze względu na bardzo wysokie walory przyrodnicze.

Przy okazji podziwiania piękna przyrody, turysta odwiedzający gminę może zwiedzić zabytkowy dwór drewniano-murowany rodziny Lutosławskich w Drozdowie z drugiej połowy XVIII wieku, park dworski z XIX wieku i mieszczące się w tym dworze Muzeum Przyrody. Muzeum posiada wystawy tematyczne przedstawiające przyrodę regionu oraz dawne życie dworskie. Muzeum organizuje koncerty muzyki poważnej oraz co roku, w lipcu, festiwal ''Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża''.


Do najciekawszych zabytków na terenie gminy należy ponadto zespół fortów ziemno-betonowych w Piątnicy z lat 1882-1914, które rozciągają się półkolem wokół Piątnicy.
Zostały wzniesione przez władze carskie jako jedno z ogniw w systemie fortyfikacji na linii Narwi i Biebrzy. Forty te odegrały ważną rolę w obronie Łomży przed najazdem bolszewików w 1920 r. oraz w pierwszych dniach września 1939 r. Forty w Piątnicy, ze względu na dobry stan zachowania twierdzy, zaliczane są do najwartościowszych
zespołów fortyfikacji z przełomu XIX i XX wieku w Polsce.

Obsługę ruchu turystycznego zabezpiecza bardzo dobrze rozwinięta baza gastronomiczno - hotelowa w Piątnicy.

Urząd Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna
telefon: 86 216 24 76
fax: 86 218 24 56
Numer konta do opłat:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020